Inkontinens – den tysta folksjukdomen

För många äldre i Sverige är inkontinens en del av vardagen, ibland för att man själv är drabbad eller för att den man lever med drabbas. Ungefär 80 procent av alla boende på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form av inkontinenshjälpmedel.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter för medicinsktekniska produkter (SOSFS 2008:1, 9§) ska alla patienter efter bedömning utredas, bedömas och följas upp individuellt. Så ser det tyvärr inte ut inom äldreomsorgen idag och många äldre tvingas använda skydd som inte är anpassade efter den egna kroppen eller storleken på läckaget. Brister som i sin tur leder till sämre komfort, att risken för läckage ökar och högre kostnader.

Många gånger ses blöjor som ett lättillgängligt sätt att ta hand om den äldres inkontinens. Men de naturliga reflexerna skulle kunna upprätthållas om tid, goda rutiner och möjligheten till toalettassistans fanns. I dagens pressade och stressade äldreomsorg räcker personalens händer sällan till och hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och många timanställda/vikarier leder till att viktig kunskap om omvårdnad och rutiner riskerar att gå förlorad.

Målet med rapporten "Inkontinens – den tysta folksjukdomen"  är att öka kunskapen kring inkontinens och inkontinensvårdens effekter. Den är ett led i att försöka bryta tystnaden kring inkontinens och uppmuntra till samtal kring vad som konkret kan göras på kommunal nivå, på landstings- och regionnivå samt statlig nivå för att förbättra och utveckla inkontinensvården.

 

Presenteras av

tena-logotype-2011-490x490

Fakta om inkontinens

Idag räknar man med att ungefär 530000 personer, 30–40 procent, över 65 år lever med mer eller mindre om fattande inkontinensproblem. Andra studier visar att upp till 800000 personer lever med det. Sett i relation till den demografiska utmaning som Sverige står inför så kommer dessa siffror att öka framöver.

 


Läs rapporten "Inkontinens – den tysta folksjukdomen" här.


 

Om Tena Identifi

TENA Identifi™ är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av TENA, ett varumärke inom Essity, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

TENA Identifi™ används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu